Menu

Úhrada za poskytovanou službu

Úhrada za ubytování a stravování

Klienti jsou povinni platit úhradu za ubytování a stravování dle podmínek sjednaných v uzavřené Smlouvě o poskytování sociální služby. Výše úhrady je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada ošetřovatelské péče

Za poskytování ošetřovatelské péče klientovi, náleží poskytovateli měsíčně částka ve výši přiznaného příspěvku na péči tomuto klientovi dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Fakultativně mohou být klientům poskytovány další činnosti a služby, které souvisejí s péčí a podporou klienta, které vedou k jeho sociálnímu začleňování a jejichž poskytování je odůvodněno zjištěnou potřebou či přáním klienta.

Způsob úhrady

Částku za poskytované služby je povinen klient uhradit vždy nejpozději do 10-tého dne kalendářního měsíce, za který úhrada náleží. Úhrada se platí převodem na k tomu určený účet poskytovatele či v hotovosti v kanceláři Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr.

Změny výše úhrady

V případě změny výše úhrady za poskytované služby informuje o této skutečnosti sociální pracovník poskytovatele klienta nejméně 30 dní před platností nového ujednání o změně výše úhrad a uzavírá s ním písemný dodatek ke smlouvě o poskytování pobytové sociální služby v Domově se zvláštním režimem Kazdův Dvůr.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace