Menu

Podmínky a způsob přijetí

O přijetí klienta do Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr rozhoduje komise složená ze sociální pracovnice, vrchní sestry, lékaře a ředitele DZR.

Komise přijímá rozhodnutí o přijetí klienta na základě jeho písemné žádosti. Formulář žádosti je zde k dispozici jako přiložený dokument ke stažení.

Před vyplněním žádosti ze strany klienta doporučujeme jeho osobní návštěvu v našem zařízení, kde ho srozumitelnou formou seznámíme s rozsahem a formou námi poskytované služby a bude mít možnost si osobně prohlédnout prostory, ve kterých je tato služba poskytována. Všichni zaměstnanci našeho zařízení jsou povinni se při poskytování služeb našim klientům řídit etickým kodexem zaměstnance, který je zde rovněž k dispozici jako přiložený dokument ke stažení.

Bude-li i po osobní návštěvě trvat klientův zájem o využívání našich služeb, musí řádně vyplnit příslušnou žádost o přijetí a tuto zaslat na naši adresu. Z naší strany bude informován, že jeho žádost byla přijata ke zpracování a následně obdrží i rozhodnutí výše specifikované komise, zda byla jeho žádost vyřízena kladně či nikoli.

Dojde-li k rozhodnutí o přijetí klienta, budeme klienta rovněž informovat o možném termínu jeho přijetí do našeho zařízení. Při přijetí bude s klientem uzavřena smlouva o poskytování sociální pobytové služby, na základě které bude přijat do našeho zařízení.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace