Menu

Ošetřovatelská péče

V rámci poskytování ošetřovatelské péče se v našem zařízení snažíme přistupovat ke každému klientovi vždy individuálně. Forma a rozsah námi poskytovaných ošetřovatelských úkonů jsou vždy předem konzultovány nejenom přímo s konkrétním klientem, ale i s jeho rodinou a ošetřujícím lékařem.

Na základě těchto konzultací je pro každého klienta vypracován plán péče, na základě kterého je mu ze strany našeho personálu poskytována ošetřovatelská péče v té, pro něho nejoptimálnější a nejvhodnější formě.

Ošetřovatelská péče zahrnuje podporu a pomoc při osobní hygieně, fyziologických potřebách včetně výměny inkontinentních pomůcek, úkonech péče o vlastní osobu (asistence u stravy, úprava lůžka, změna polohy na lůžku, doprovod při chůzi, oblékání, svlékání, orientace v prostředí, apod.). Dále pak pomoc při obstarávání osobních záležitostí včetně nákupů a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Klienta vedeme k soběstačnosti a samostatnosti – zaměstnanci poskytovatele nevykonávají za klienta to, co zvládne sám.

Plán péče každého klienta je pravidelně konzultován a projednáván s přímo ošetřujícím personálem a v případě potřeby je operativně aktualizován.

Pro maximální pohodlí a bezpečnost klientů má každý klient možnost využívat tísňový vysílač ve formě přívěsku, kterým může kdykoli přivolat odborný personál našeho zařízení. Klienti, u kterých to vyžaduje jejich aktuální zdravotní stav, jsou navíc vybaveni náramkem monitorujícím trvale jejich pohyb.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace