Menu

Stravování

Strava je připravována v moderně vybavené kuchyni dle aktuálně platných hygienických požadavků a norem. Poskytujeme celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře, popř. II. diabetická večeře) včetně dietního stravování.

V případě potřeby poskytujeme také stravu mechanicky upravenou.

Strava je klientům podávána v jídelnách DZR. Pokud zdravotní stav klienta neumožňuje jeho přesun z pokoje do jídelny nebo je-li to klientovo přání, je strava klientovi podávána přímo na pokoji.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace