Menu

Individuální plánování

Služby, které poskytujeme svým klientům, vychází z jejich individuálně stanovených potřeb a osobních cílů. Individuální plánování je v Domově se zvláštním režimem Kazdův Dvůr základem pro plánování průběhu poskytování sociální služby.

Při individuálním plánování vycházíme z již identifikovaných přání a osobních cílů klienta, cílů Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr a z poznatků z aktivní spolupráce mezi klientem a zaměstnanci poskytovatele.

Na základě identifikace těchto potřeb a osobních cílů má každý klient vypracován individuální plán, na základě kterého je stanoven optimální průběh poskytované služby. Plánování průběhu služby provádíme vždy za účasti klienta a přizpůsobujeme ho jeho možnostem a schopnostem. O průběhu poskytované služby a plnění osobních cílů klienta jsou vedeny pravidelné záznamy.

Individuální plán každého klienta je s klientem pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

Cíle služby

Vytváříme důstojné podmínky pro plnohodnotný život (tzv. důstojné stáří, vytvoření pocitu sounáležitosti a přesto vlastní potřebnosti).

Zajišťujeme dostatečnou a vhodnou péči jak po stránce ošetřovatelské, tak i zdravotní.

Motivujeme k aktivnímu zapojování se do péče o svoji osobu (společné stravování, podpora chůze, vysazování na invalidní vozík apod.).

Vedeme klienty k aktivnímu životu (zapojujeme klienty do společenského života v rámci aktivit a akcí v DZR).

Mám zájem o další informace